» » ★  Obserwuj★  Obserwujesz✕  Nie obserwuj

Pokrycie zobowiązań z nadpłaty podatku

Zaangażowany III (4712 punktów)


Obowiązkiem podatnika jest regulowanie podatków w wysokości określonej przepisami prawa podatkowego. W przypadku, gdy z deklaracji rocznej wynika nadpłata podatku, może być ona zaliczona na pokrycie zobowiązań lub zwrócona podatnikowi - zależnie od okoliczności.


Powstanie nadpłaty

Nadpłata podatku ma miejsce wtedy, gdy organ skarbowy otrzyma wpłatę podatku, mimo że podatnik nie ma zobowiązania podatkowego albo ma zobowiązanie niższe niż kwota wpłaty. Czasami tak się zdarza, że na konto urzędu skarbowego wpływa kwota wyższa od należnej, albo nawet nienależna. Może wpłacić ją pomyłkowo sam podatnik, płatnik obliczający i odprowadzający zaliczki od dochodu podatnika albo inkasent. 

Rozliczając roczne pity możemy stwierdzić nadpłatę, która powstała na skutek np. pobierania zaliczek na podatek wyższych niż należnych, zastosowania niewłaściwej (wyższej) stawki podatku opłacanego w formie ryczałtu, powtórnego odliczenia kwoty wolnej (która już była odliczona) itp. 

Nadpłata powstaje również wtedy, gdy w deklaracji rocznej odliczamy przysługujące nam ulgi podatkowe, zarówno zmniejszające podstawę opodatkowania, jak i sam podatek.         


Prawo do zwrotu nadpłaty

W przypadku, gdy stwierdzimy  nadpłatę w zeznaniu rocznym, mamy prawo ubiegać się o jej zwrot. O zwrot można ubiegać się dopiero w momencie stwierdzenia nadpłaty podatku w  rocznej deklaracji podatkowej. Nie uznaje się za moment powstania nadpłaty daty faktycznej wpłaty kwot zawyżonych czy nienależnych


Moment powstania nadpłaty określany jest w przepisami ustawy Ordynacja podatkowa. W przypadku podatników podatku dochodowego ustawodawca zdecydował, by moment powstania nadpłaty powiązać nie z faktyczną datą zapłaty podatku, ale z datą  złożeniem deklaracji podatkowej. Zgodnie z postanowieniami art. 74 § 2 Ordynacji podatkowej, nadpłata podatku powstaje dla podatników podatku dochodowego dopiero z dniem złożenia zeznania rocznego. 


W związku  z tym przepisem podatnik nie może ubiegać się o zwrot nadpłaty podatku w trakcie roku podatkowego. Dopiero w momencie, kiedy złożymy pity roczne, w których wykazana zostanie nadpłata, można wystąpić o przekazanie jej na poczet zobowiązań lub otrzymać zwrot.

Zaliczanie nadpłaty na poczet zaległości.

Ordynacja podatkowa przewiduje, że  nadpłatę podatku wykazaną w deklaracji rocznej, wynikającą np. z wpłaty do urzędu skarbowego podatku wyższego niż wynikało to z obowiązku podatnika, w pierwszej kolejności zalicza się z urzędu na poczet zaległości podatkowych oraz odsetek od nich. Jeśli podatnik ma jakiekolwiek zaległości podatkowe, automatycznie pokrywane są w całości lub w części, w zależności od ich wysokości i wysokości kwoty nadpłaconej. Podatnik nie musi w takim przypadku składać żadnych wniosków. Nadpłata zostanie przeksięgowana z urzędu.


Pokrycie z  nadpłaty zobowiązań bieżących

Podatnik może nie mieć żadnych zaległości podatkowych, które mogłaby pokryć automatycznie nadpłata. Może jednak mieć zobowiązania bieżące, wynikające z równolegle składanych zeznań. Jeśli np. składa pity, rozliczając przychody, od których nie było obowiązku odprowadzania  zaliczek w trakcie roku (z dochodów kapitałowych, ze sprzedaży nieruchomości) i ma w tych pitach wykazane bieżące zobowiązania podatkowe, to może nadpłatę podatku przeznaczyć na ich pokrycie.


W tym celu podatnik powinien złożyć do urzędu skarbowego wniosek z prośbą o przeniesienie nadpłaty w celu uregulowania bieżących zobowiązań wobec fiskusa. Wniosek musi zawierać informację, w jakiej deklaracji i w jakiej kwocie stwierdzono nadpłatę oraz na poczet jakiego zobowiązania chcemy ją przeksięgować. Powinien też zawierać takie dane, jak: miejscowość i data sporządzenia wniosku, dane podatnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, identyfikator podatkowy PESEL lub NIP), dane organu podatkowego, do którego się zwraca, uzasadnienie wniosku, podpis, wykaz załączników.


Wniosek taki może dotyczyć nie tylko bieżących, ale też przyszłych zobowiązań podatnika, jeśl kwota nadpłaty nie zostanie przeznaczona ani na zaległe ani na bieżące zobowiązania. Na poczet zaległych zobowiązań nadpłata jest przekazywana automatycznie. Natomiast urząd skarbowy może pokryć z nadpłaty bieżące i przyszłe zobowiązania tylko na pisemny wniosek podatnika. 


Zwrot gotówki

Jeśli podatnik nie ma żadnych zobowiązań podatkowych ani zaległych, ani bieżących oraz nie chce przekazać nadpłaty na poczet przyszłych podatków, ma prawo do otrzymania zwrotu nadpłaty wykazanej w pitach. Zwrotu kwoty nadpłaty urząd skarbowy dokonuje w terminie trzech miesięcy od dnia stwierdzenia nadpłaty (złożenia deklaracji podatkowej z wykazana nadpłatą) na podane przez podatnika konto bankowe. W przypadku braku numeru konta, zwrot będzie dokonany za pośrednictwem poczty na koszt podatnika.Autor tekstu: Redakcja zegluje.pl

 

 


Reklama


Jachty - zobacz podobneOgłoszenie płatne


daj ogłoszenie


Google